นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ถ้าเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุด จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

          ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร และตามข้อ 3 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548ฯ กำหนดให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยได้ 2 วิธี คือ           1. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน หรือ           2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศได้ประกาศไว้ในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน            กรณีที่มีการนำเข้าเกิดขึ้นในวันหยุดราชการ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันก่อนวันหยุดราชการ กล่าวคือ           1. คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนตามวิธีที่ 1 ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารพาณิชย์ประกาศในวันศุกร์           2. คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนตามวิธีที่ 2               (1) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่มิใช่วันทำการสุดท้ายของเดือน ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศในวันศุกร์               (2) วันเสาร์-อาทิตย์ ที่เป็นวันทำการสุดท้ายของเดือน ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลต่างๆ ณ สิ้นวันทำการ
นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีมู นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจะต้องดำเนินการ