นำเข้าทรัพย์สินจากต่างประเทศต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนวันไหนในการคำนวณบันทึกเป็นราคาทรัพย์สินในการคำนวณค่าเสื่อมราคา

          ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนำเข้าบวกด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่นำเข้าจนถึงวันที่ทรัพย์สินพร้อมใช้งาน (แม้ยังไม่มีการใช้งานจริง) บันทึกเป็นมูลค่าทรัพย์สินในการคำนวณค่าเสื่อมราคา ตามมาตรา 65 ทวิ(2) แห่งประมวลรัษฎากร
นำสินค้าออกไปแสดงที่งานแสดงสินค้าในต่างป นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีมู