นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้ผิด ผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นผู้ขอคืน

          1. ส่วนราชการเป็นผู้เสียประโยชน์จากการนำส่งภาษีไว้ผิดต้องเป็น "ผู้ขอคืน" โดยยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร ตามแบบ ค.10 เป็นรายเดือนภาษี           2. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 19 มกราคม 2544 ที่ห้างได้รับจากส่วนราชการ ห้างนำไปถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้ของห้างได้ ตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หักไว้นั้น ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยการยื่นแบบ ภ.พ.3 นำส่งหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยแบบ ภ.ง.ด.53 เ