นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยการยื่นแบบ ภ.พ.36 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2541 จะขอคืนภาษีซื้ออย่างไร

          กรณีบริษัทได้ยื่นแบบ ภ.พ.36 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2541 นำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทในต่างประเทศมีหน้าที่เสียภาษี  ตามมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทมีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรไปถือเป็นภาษีซื้อของเดือนภาษีกุมภาพันธ์ 2541 ทั้งนี้ ตามมาตรา 77/1(18)(ค) และ (22) แห่งประมวลรัษฎากร เท่านั้น ไม่สามารถนำไปเป็นภาษีซื้อภายใน 6 เดือน ถัดจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไข ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 4)
นำข้อมูลออกจากโปรแกรม Payroll มาใช้ยื่นแ นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้ผิด ผู้หักภาษี