นำข้อมูลออกจากโปรแกรม Payroll มาใช้ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ (Diskette) ได้หรือไม่

          หากผู้เสียภาษีบันทึกข้อมูลรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (software House) หรือในลักษณะของโปรแกรมระบบเงินเดือน (Payroll)  ซึ่งมีเมนูในการนำส่งกรมสรรพากร  ให้นำข้อมูลออกมาและนำเข้า (Import) ในโปรแกรมบันทึกข้อมูล ภ.ง.ด.1, 1ก, 1ก พิเศษ เพื่อยื่นในระบบคอมพิวเตอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่           ทั้งนี้  สามารถตรวจสอบรายชื่อ software House ที่รองรับกรณีการยื่นด้วยสื่อฯ กับกรมสรรพากร  ได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th ==> บริการอิเล็กทรอนิกส์ ==> ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ (Diskette) ==> ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ==> บริการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยสื่อฯ ==> รายชื่อ Software House ที่รองรับการยื่นด้วยสื่อฯ
นายแมน ให้เช่าอาคารโดยเรียกเก็บเงินประกั นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยการยื่นแบบ ภ.พ.3