นายเอส เปิดกิจการโรงกลึงโลหะ มีรายได้จากการรับจ้างกลึงโลหะทุกชนิด เงินได้ดังกล่าวจัดเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด และมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้อัตราร้อยละเท่าใด

          กรณีบุคคลธรรมดา ประกอบกิจการโรงกลึงโลหะ เป็นการให้บริการรับจ้างกลึงโลหะ เข้าลักษณะเงินได้พึงประเมินจากการประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากไม่ได้เป็นเงินได้ที่ระบุให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 629 ) พ.ศ.2560 (จำนวน 43 รายการ) จึงต้องหักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำเป็นและสมควร โดยนำ ตามมาตรา 65 ทวิ และ มาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 
นายเสีย ได้เงินจากการเวนคืนที่ดิน 1,000, นายแดงถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1,000,0