นายเสีย ได้เงินจากการเวนคืนที่ดิน 1,000,000 บาท และได้นำเงินให้นางได้ ด้วยความเสน่หา นางได้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

          กรณีนายเสีย ให้เงินนางได้ด้วยความเสน่หา เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร นางได้ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย แต่หากเป็นการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีจะได้รับยกเว้นเงินได้ ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42(10)* แห่งประมวลรัษฎากร           (* เดิมมาตรา 42(10) แห่งประมวลรัษฎากร ก่อนมีการยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 กำหนดให้ เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา เงินได้ที่ได้รับจากการรับมรดก หรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้น)           ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ตามมาตรา 4 และ 6 แห่งพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 กำหนดให้ยกเว้นเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี จากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทตลอดปีภาษีนั้น ตามมาตรา 42(28) แห่งประมวลรัษฎากร และผู้มีเงินได้จะเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของเงินได้ส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท โดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษี ตามมาตรา 48(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ก็ได้ ตามมาตรา 48(7) แห่งประมวลรัษฎากร ​
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
นายอาทิตย์มีบุตรที่เกิดกับภริยาที่จดทะเบ นายเอส เปิดกิจการโรงกลึงโลหะ มีรายได้จาก