นายอาทิตย์มีบุตรที่เกิดกับภริยาที่จดทะเบียนสมรสจำนวน 2 คน กำลังศึกษาอยู่ ปัจจุบันแยกกันอยู่แต่มิได้จดทะเบียนหย่า ภริยามีเงินได้จากเงินเดือนแยกยื่นแบบ และมีบุตรที่เกิดจากภริยานอกสมรสอีก 2 คน กำลังศึกษาอยู่ ซึ่งนายอาทิตย์ได้จดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว ภริยานอกสมรสไม่มีเงินได้ นายอาทิตย์จะหักลดหย่อนบุตรอย่างไร

          ก่อนปีภาษี 2555           ตาม มาตรา 47(1)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร ได้กำหนดประเภทของบุตรให้ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนไว้ 3 กรณี คือ             1. บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้             2. บุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้             3. บุตรชอบด้วยกฎหมายของคู่สมรสของผู้มีเงินได้             กรณีภริยาคนแรกของนายอาทิตย์มีเงินได้ ตาม มาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร และแยกยื่นแบบ ให้ต่างฝ่ายต่างหักบุตรทุกประเภทเพียงคนละกึ่งหนึ่ง ตาม มาตรา 57 เบญจ(2) แห่งประมวลรัษฎากร นายอาทิตย์จึงมีสิทธินำบุตรที่เกิดจากภริยาคนแรกจำนวน 2 คน มาหักลดหย่อนได้เพียงกึ่งหนึ่งในฐานะบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ และสามารถนำบุตรคนที่ 3 ที่เกิดจากภริยานอกสมรสมาหักได้ เพียงกึ่งหนึ่งในฐานะบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ด้วย เนื่องจากนายอาทิตย์ได้จดทะเบียนรับรองบุตร (บุตรที่เกิดหลังปี พ.ศ.2523 หักได้ไม่เกิน 3 คน)           ส่วนภริยาคนแรกของนายอาทิตย์ก็สามารถนำบุตรจำนวน 2 คนของตนมาหักลดหย่อนได้กึ่งหนึ่ง ในฐานะบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ และสามารถนำบุตรคนที่ 3 ที่เกิดจากภริยานอกสมรสของสามี มาหักลดหย่อนได้กึ่งหนึ่งในฐานะบุตรชอบด้วยกฎหมายของคู่สมรสของผู้มีเงินได้ (กค 0811(กม.07)/919 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2545)           ตั้งแต่ปีภาษี 2555 การหักลดหย่อนบุตร ตาม มาตรา 47(1)(ค)(ฉ)  แห่งประมวลรัษฎากร  ประกอบกับ ข้อ 3.2.2 ของคำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยา (ฉบับที่ 2)   หากสามีภริยามีเงินได้ทั้งสองฝ่าย โดยแยกยื่นรายการและเสียภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างหักลดหย่อนบุตร ได้ฝ่ายละเต็มจำนวน            ดังนั้น นายอาทิตย์ สามารถนำบุตร 2 คนที่เกิดจากภริยาคนแรก มาหักลดหย่อนได้คนละเต็มจำนวน ในฐานะบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ และสามารถนำบุตรคนที่ 3 ที่เกิดจากภริยานอกสมรส มาหักลดหย่อนได้อีกเต็มจำนวน ในฐานะบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ เนื่องจากได้จดทะเบียนรับรองบุตร (บุตรที่เกิดหลังปี พ.ศ.2523 หักได้ไม่เกิน 3 คน)            ส่วนภริยาคนแรกของนายอาทิตย์ สามารถนำบุตรจำนวน 2 คนของตน มาหักลดหย่อนได้คนละเต็มจำนวน ในฐานะบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ และสามารถนำบุตรคนที่ 3 ที่เกิดจากภริยานอกสมรสของสามี มาหักลดหย่อนได้อีกเต็มจำนวน ในฐานะบุตรชอบด้วยกฎหมายของคู่สมรสของผู้มีเงินได้           ตั้งแต่ปีภาษี 2560  การหักลดหย่อนบุตรตามมาตรา 47(1)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 ให้หักลดหย่อนบุตรคนละ 30,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร ในกรณีผู้มีเงินได้มีทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรม ให้นำบุตรชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดมาหักก่อน แล้วจึงนำบุตรบุญธรรมมาหัก เว้นแต่           • ในกรณีผู้มีเงินได้มีบุตรชอบด้วยกฎหมายที่มีชีวิตอยู่รวมเป็นจำนวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จะนำบุตรบุญธรรมมาหักไม่ได้           • แต่ถ้าบุตรชอบด้วยกฎหมายมีจำนวนไม่ถึง 3 คน ให้นำบุตรบุญธรรมมาหักได้ โดยเมื่อรวมกับบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้วต้องไม่เกิน 3 คน
นายอาทิตย์มีบุตรที่เกิดกับภริยาที่จดทะเบียนสมรสจำนวน 2 คน กำลังศึกษาอยู่ ปัจจุบันแยกกันอยู่แต่มิได้จดทะเบียนหย่า ภริยามีเงินได้จากเงินเดือนแยกยื่นแบบ และมีบุตรที่เกิดจากภริยานอกสมรสอีก 2 คน กำลังศึกษาอยู่ ซึ่งนายอาทิตย์ได้จดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว ภริยานอกสมรสไม่มีเงินได้ นายอาทิตย์จะหักลดหย่อนบุตรอย่างไร
นายสมหมายมีร้านให้เช่าวีดีโอเทปและซีดีจะ นายเสีย ได้เงินจากการเวนคืนที่ดิน 1,000,