นายสมหมายมีร้านให้เช่าวีดีโอเทปและซีดีจะหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไร

          เงินได้จากการให้เช่าวีดีโอและซีดี เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้มีเงินได้สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธีคือ                วิธีที่ 1  หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร หรือ                วิธีที่ 2  หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 10 ทั้งนี้ ตามมาตรา 43 แห่งประมวลรัษฎากร และ มาตรา 5(1)(จ) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502
นายสม เป็นผู้อยู่ในไทยได้รับเงินปันผลจาก นายอาทิตย์มีบุตรที่เกิดกับภริยาที่จดทะเบ