นายมอส มีเงินได้จากการแสดงละคร การเป็นพิธีกร การพากย์ภาพยนตร์ และการอ่านสปอตโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ เงินได้ดังกล่าวถือเป็นเงินได้ประเภทใด และจะหักค่าใช้จ่ายอย่างไร

          1. เงินได้จากการแสดงละคร เข้าลักษณะเป็นนักแสดงสาธารณะ จึงเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร มีหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 8(43) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560 ซึ่งใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมิน ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป ดังนี้                (1) สำหรับเงินได้ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ในอัตราร้อยละ 60                (2) เงินได้ส่วนที่เกิน 300,000 บาท หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้อัตราร้อยละ 40                     ทั้งนี้ การหักค่าใช้จ่ายทั้งสองส่วนรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 600,000 บาท                      หากผู้มีเงินได้แสดงหลักฐานและพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้น ก็ยอมให้หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร           2. เงินได้จากการพากย์ภาพยนตร์ การเป็นพิธีกร การอ่านสปอตโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ ไม่มีลักษณะเป็นนักแสดงสาธารณะ จึงเป็นเงินได้จากการรับทำงานให้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้เพียงอย่างเดียว ในอัตราร้อยละ 40 แต่เมื่อรวมกับเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว ต้องไม่เกิน 60,000 บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา 42 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมโดย คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.102/2544ฯ ​   ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีภาษี 2560 สำหรับเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40(1) และ  40(2) แห่งประมวลรัษฎากร   หักค่าใช้จ่ายได้ในอัตราร้อยละ 50 แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตาม มาตรา 42 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560
นายฟิล์ม เปิดร้านขายวิดีโอและซีดีเพลง หั นายวิชัย (บิดา) นายพิชิต และ น.ส.จิตราภร