นายฟิล์ม เปิดร้านขายวิดีโอและซีดีเพลง หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้อัตราร้อยละเท่าใด

          บุคคลธรรมดาเปิดร้านขายวิดีโอและซีดีเพลง เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร หากเป็นการซื้อมาขายไปโดยผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้อัตราร้อยละ 80 ทั้งนี้ ตามมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ มาตรา 8(25) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 (ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป หักค่าใช้จ่ายเหมาได้ร้อยละ 60 ตามมาตรา 8 (25) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 629 ) พ.ศ.2560 ) หรือหากมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่าก็ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควร ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502
นายพี เป็นหัวหน้าตัวแทนประกันชีวิตของบริ นายมอส มีเงินได้จากการแสดงละคร การเป็นพิ