นายพี เป็นหัวหน้าตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทบี ประกอบกิจการตัวแทนประกันชีวิตในเชิงธุรกิจ และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าตอบแทน (ค่านายหน้า) ที่ได้รับจากบริษัทประกันชีวิต เป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด และหักค่าใช้จ่ายอย่างไร และเงินได้ของภริยาจากค่านายหน้าประกันชีวิตให้คำนวณหักค่าใช้จ่ายอย่างไร

          เป็นเงินได้พึงประเมิน ตาม มาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจาก นายพี มิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขลักษณะการประกอบกิจการ ตาม ข้อ 2.1(2)(ก) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.115/2545ฯ และมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้อย่างเดียว ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าตอบแทนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ส่วนเงินได้ค่านายหน้าประกันชีวิตของภริยา ให้นำเงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามี และให้สามีมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการ และเสียภาษี ตาม มาตรา 57 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ก่อน แล้วให้ต่างฝ่ายต่างหักค่าใช้จ่ายได้เป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ตาม มาตรา 42 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร (กค 0706/2863 ลงวันที่ 8 เมษายน 2548)           ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีภาษี 2555 เป็นต้นไป ให้ยกเลิกมาตรา 57 ตรี และ มาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร โดยใช้ มาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร แทน ดังนั้นหากสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามของตนเอง หรือสามีและภริยาจะตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน โดยให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของตนเป็นเงินได้ของสามีหรือภริยาอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ หรือจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมิน ตาม มาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยมิให้ถือเอาเป็นเงินได้ของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ ตาม พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2555                    ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีภาษี 2560 สำหรับเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร   หักค่าใช้จ่ายได้ในอัตราร้อยละ 50 แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตาม มาตรา 42 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560
นายพี เป็นหัวหน้าตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทบี ประกอบกิจการตัวแทนประกันชีวิตในเชิงธุรกิจ และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าตอบแทน (ค่านายหน้า) ที่ได้รับจากบริษัทประกันชีวิต เป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด และหักค่าใช้จ่ายอย่างไร และเงินได้ของภริยาจากค่านายหน้าประกันชีวิตให้คำนวณหักค่าใช้จ่ายอย่างไร
นายผดุง พนักงานเทศบาลนครลำปาง ถึงแก่ความ นายฟิล์ม เปิดร้านขายวิดีโอและซีดีเพลง หั