เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

นาย ส. ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง ต่อมาได้ไถ่ถอนจำนองจากธนาคาร ก. และได้จดทะเบียนจำนองกับธนาคาร อ. เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยถูกกว่า สามารถนำดอกเบี้ยจากธนาคาร อ. ไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่ หากได้ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยหรือไม่

          ได้ เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 เป็นต้นไป ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้หมายความรวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัยหรือห้องชุดด้วย ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมเพื่อชำระหนี้ส่วนที่ไม่เกินกว่าหนี้ที่ค้างชำระ และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 เป็นต้นไป กรมสรรพากรได้ยกเลิกหลักเกณฑ์การมีชื่ออยู่ในทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรของผู้มีเงินได้ ตามข้อ 2 และ ข้อ 3 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 86) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 101) 
นาย ส. ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง ต่อมาได้ไถ่ถอนจำนองจากธนาคาร ก. และได้จดทะเบียนจำนองกับธนาคาร อ. เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยถูกกว่า สามารถนำดอกเบี้ยจากธนาคาร อ. ไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่ หากได้ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยหรือไม่
นาย ส. เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษั นาย ส. ได้รับเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั