เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

นาย ส. ปฏิบัติราชการอยู่คณะแพทยศาสตร์ ได้ทำสัญญารับทุนศึกษาวิจัย จากสำนักงานประกันสังคม จำนวน 273,000 บาท มีกำหนดเวลา 12 เดือน แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ตามผลสำเร็จของงาน เงินทุนที่ได้รับจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องมือและการวิเคราะห์ต่างๆ โดยกลุ่มผู้วิจัยมิได้รับเงินค่าตอบแทนแต่อย่างใด และผลงานการวิจัยตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานประกันสังคม เงินทุนดังกล่าวเข้าลักษณะเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

          การที่สำนักงานประกันสังคมทำสัญญาให้ทุนศึกษาวิจัยในลักษณะเหมาจ่าย โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวดตามผลสำเร็จของงานที่กำหนดในสัญญา เงินทุนที่จ่ายนำไปใช้สำหรับค่าเครื่องมือและการวิเคราะห์ต่างๆ โดยผลงานวิจัยตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานประกันสังคม เข้าลักษณะเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร การจ่ายเงินดังกล่าวจึงไม่เข้าลักษณะเป็นรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการที่ได้รับยกเว้น ตามมาตรา 42(11) แห่งประมวลรัษฎากร           เนื่องจากนาย ส. เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีบุคคลอื่นร่วมปฏิบัติงานวิจัยด้วย จึงถือว่าเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ดังนั้น เงินทุนศึกษาวิจัยที่ได้รับต้องนำไปเสียภาษีเงินได้ในนามคณะบุคคล ตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควร ตามมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ พระราชกฤษฏีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502
นาย ส. ปฏิบัติราชการอยู่คณะแพทยศาสตร์ ได้ทำสัญญารับทุนศึกษาวิจัย จากสำนักงานประกันสังคม จำนวน 273,000 บาท มีกำหนดเวลา 12 เดือน แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ตามผลสำเร็จของงาน เงินทุนที่ได้รับจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องมือและการวิเคราะห์ต่างๆ โดยกลุ่มผู้วิจัยมิได้รับเงินค่าตอบแทนแต่อย่างใด และผลงานการวิจัยตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานประกันสังคม เงินทุนดังกล่าวเข้าลักษณะเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่
นาย ส. ทำสัญญารับจ้างเหมาทำการขุดแสล็ก บ นาย ส. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาก