นาย ว. ประกอบกิจการโรงเรียนราษฎร์ ซึ่งเป็นทั้งผู้จ่ายเงินได้และผู้มีเงินได้ จะต้องยื่นขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในฐานะผู้จ่ายเงินได้และผู้มีเงินได้ 2 หมายเลขหรือไม่

          บุคคลธรรมดาประกอบกิจการโรงเรียนราษฎร์ เป็นทั้งผู้จ่ายเงินได้และผู้มีเงินได้ จะมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรได้รายละ 1 หมายเลข เท่านั้น ทั้งนี้ ตามข้อ 10.2 ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการให้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและการออกบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร พ.ศ.2548 และ ข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร           ดังนั้น การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (สำหรับเงินได้ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) และการยื่นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้แสดงชื่อและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ นาย ว. เพราะเป็นผู้มีเงินได้และเป็นผู้จ่ายเงินได้จากการประกอบกิจการโรงเรียน
นาย ร. ยกที่ดินให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้ร นาย ว. มีรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์แ