นาย ค. และ นาง ว. ประกอบกิจการโรงเรียน ทำสัญญาขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและใบอนุญาตโรงเรียน (โอนกิจการโรงเรียน) ให้กับนาย ส. นาย ค. และ นาง ว. มีภาระภาษีอย่างไร

         1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา               (1) เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร               (2) เงินค่าตอบแทนจากการโอนสิทธิตามใบอนุญาตโรงเรียน ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร  ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษีที่ได้รับเงินได้ ในนามคณะบุคคล           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม                การโอนขายใบอนุญาตโรงเรียนถือเป็นการขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง ตามมาตรา 77/1(8) และ (9) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากผู้ประกอบการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ช) แห่งประมวลรัษฎากร สิทธิตามใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนจึงเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น เมื่อผู้ประกอบการโอนสิทธิตามใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนให้บุคคลอื่น ผู้ประกอบการไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากไม่ใช่การประกอบการในทางธุรกิจที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
นาย ก.ได้รับเงินได้เพราะเหตุออกจากงาน โด นาย จ. ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาด จำนวน