นาย ก.ประมูลซื้ออสังหาริมทรีพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ในราคา 800,000 บาทจากเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลย ซึ่งเป็นผู้จัดสรรที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างขายให้กับประชาชนทั่วไป แต่สิ่งปลูกสร้างยังสร้างไม่เสร็จ หากจะทำการก่อสร้างต่อต้องใช้เวลาประมาณ 4 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ และได้จดทะเบียนดอนกรรมสิทธิ์แล้วเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 การซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ยังสร้างไม่เสร็จดังกล่าว จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จำนวนเงิน 300,000 บาท หรือไม่

          เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างยังก่อสร้างไม่เสร็จ จึงยังไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ แต่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นแล้ว ดังนั้น เงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 271 (พ.ศ. 2552) ประกอบกับประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 178)           อย่างไรก็ตาม หากได้ทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และพร้อมอยู่อาศัยได้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่ากับจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 300,000 บาท และต้องมีหนังสือรับรองจำนวนเงินค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์จากผู้ขายที่พิสูจน์ได้ว่า มีการจ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยหนังสือรับรองต้องมีข้อความอย่างน้อยตามประกาศอธิบดีฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการขายทอดตลาดทรัพย์ตามคำสั่งศาลแทนผู้ขาย (เจ้าของทรัพย์) แล้ว ย่อมเป็นผู้ทำการแทนในการออกหนังสือรับรองจำนวนเงินที่ชำระค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วย           หนังสือรับรองสามารถ DOWNLOAD ได้จากเว็บไซด์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th ตามเอกสารแนบในประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 178)  
นาย ก.ประมูลซื้ออสังหาริมทรีพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ในราคา 800,000 บาทจากเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลย ซึ่งเป็นผู้จัดสรรที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างขายให้กับประชาชนทั่วไป แต่สิ่งปลูกสร้างยังสร้างไม่เสร็จ หากจะทำการก่อสร้างต่อต้องใช้เวลาประมาณ 4 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ และได้จดทะเบียนดอนกรรมสิทธิ์แล้วเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 การซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ยังสร้างไม่เสร็จดังกล่าว จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จำนวนเงิน 300,000 บาท หรือไม่
นาย ก.ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเ นาย ก.มีเงินภาษีที่ต้องชำระตามแบบ ภ.ง.ด.