นาย ก. และภริยามีเงินได้ ภริยาเสียชีวิตในปี 2547 มีบุตร 2 คน (เรียนหนังสือ) ต่อมาปลายปี 2547 นาย ก. ได้สมรสกับภริยาใหม่ซึ่งไม่มีเงินได้ โดยภริยาใหม่มีบุตร 1 คน ซึ่งเกิดกับสามีเก่า (บุตรเรียนหนังสือ) จะหักค่าลดหย่อนภริยาและบุตรของนาย ก. อย่างไร

          1. กรณีภริยามีเงินได้และเสียชีวิตในปี 2547 ความเป็นสามีภริยาจึงมิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ดังนั้นต่างฝ่ายต่างมีเงินได้จึงต้องแยกยื่นรายการ และหักลดหย่อนได้เฉพาะของตนเอง 30,000 บาท ตาม มาตรา 47(2) แห่งประมวลรัษฎากร  ส่วนการหักลดหย่อนสำหรับบุตร ให้ต่างฝ่ายต่างหักได้คนละครึ่ง ตาม มาตรา 47(1)(ค) และ (ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร             2. กรณีภริยาที่สมรสใหม่ปลายปี 2547 ภริยาไม่มีเงินได้ สามีมีหน้าที่ยื่นรายการและหักลดหย่อนภริยาได้ 30,000 บาท ตาม มาตรา 47(1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร  ส่วนการหักลดหย่อนบุตร สามารถหักลดหย่อนบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ได้ ตาม มาตรา 47(1)(ค) และ (ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร             ตั้งแต่ปีภาษี 2560 การหักลดหย่อนสามีหรือภริยา (คู่สมรส) หักได้ 60,000 บาท และหักลดหย่อนบุตรได้คนละ 30,000 บาท (โดยไม่มีค่าการศึกษาเพิ่มอีก) ตามมาตรา 47(1)(ข)(ค)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แและมาตรา 6 ห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560
นาย ก. และภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ภริ นาย ก. ใช้สิทธิหักลดหย่อนบุตรและหักลดหย่