นาย ก. เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ได้รับเงินประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เงินได้ดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

          สมาชิกกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมได้รับเงินประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมดังกล่าว ในกรณีดังต่อไปนี้           1. ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย           2. คลอดบุตร           3. ตาย           4. สงเคราะห์บุตร           5. ชราภาพ           6. ว่างงาน           เงินได้ดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 42(25) แห่งประมวลรัษฎากร ​
นาย ก. เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งมีอายุง นาย ก. เป็นเจ้าของที่ดิน ต่อมาการไฟฟ้าฝ่