นาย ก. เป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเอง การใช้สิทธิหักลดหย่อนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องใช้หลักฐานอะไร

          การหักลดหย่อนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมตามจำนวนที่จ่ายจริง ตามมาตรา 47(1)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร  แต่ไม่เกินที่กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมกำหนด ให้ผู้จ่ายเงินสมทบดังกล่าวใช้ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้​
นาย ก. เป็นผู้ชำนาญการตามคำสั่งหน่วยงานข นาย ก. เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งมีอายุง