นาย ก. เป็นที่ปรึกษาบริษัท A ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน สัญญาจ้างมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และเป็นที่ปรึกษาบริษัท B แต่ไม่มีสัญญาว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับบริษัทต้องการคำปรึกษาเมื่อใด เงินที่นาย ก.ได้รับจากทั้งบริษัท A และบริษัท B ถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องหักค่าใช้จ่ายอย่างไร

          เงินได้จากการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาทั้งสองบริษัท เข้าลักษณะเป็นเงินได้จากการรับจ้างทำงานให้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร เงินได้ที่ได้รับจากบริษัท A เข้าลักษณะเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนเงินได้ที่ได้รับจากบริษัท B เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้เพียงอย่างเดียว ในอัตราร้อยละ 40 แต่เมื่อรวมกันกับเงินได้พึงประเมินประเภทเงินเดือน (ถ้ามี) ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกิน 60,000 บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา 42 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร                     ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีภาษี 2560 สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร   หักค่าใช้จ่ายได้ในอัตราร้อยละ 50 แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตามมาตรา 42 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560
นาย ก. เป็นที่ปรึกษาบริษัท A ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละเท่า กัน สัญญาจ้างมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และเป็นที่ปรึกษาบริษัท B แต่ไม่มีสัญญาว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับบริษัทต้องการคำปรึกษาเมื่อใด เงินที่นาย ก.ได้รับจากทั้งบริษัท A และบริษัท B ถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องหักค่าใช้จ่ายอย่างไร
นาย ก. เป็นข้าราชการบำนาญและภริยาประกอบอ นาย ก. เป็นผู้ชำนาญการตามคำสั่งหน่วยงานข