นาย ก. ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ราคาหน่วยละ 10,000 บาท จำนวน 10 หน่วย ราคา 100,000 บาท อายุพันธบัตร 6 ปี จ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 ร้อยละ 3 ต่อปี ปีที่ 3-4 ร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 5 ร้อยละ 5 ต่อปี และ ปีที่ 6 ร้อยละ 6 ต่อปี หากนาย ก. ต้องการขายพันธบัตรดังกล่าวก่อนครบกำหนด 6 ปี ในราคา 150,000 บาท อยากทราบว่า นาย ก. ต้องถือเป็นเงินได้ประเภทใด และเสียภาษีหรือไม่

          พันธบัตรรัฐบาล คือตราสารที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ซึ่งสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นให้แก่ผู้ถือเมื่อครบกำหนด หรือจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นงวดๆ แล้วแต่จะตกลงกัน รัฐบาลจะออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกู้ยืมเงินจากประชาชน โดยผู้ซื้อพันธบัตรรัฐบาลจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลตามกฎหมาย และถือเป็นตราสารที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับต้นเงินคืน เช่น พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง           เมื่อถือพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งจนครบกำหนด 6 ปี จะได้รับการไถ่ถอนในราคาตราไว้ในพันธบัตร (Parvalue) จำนวน 100,000 บาท โดยในแต่ปีจะได้ดอกเบี้ยตามอัตราดังกล่าวข้างต้น ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ตามมาตรา 50 (2)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้มีเงินได้มีสิทธิเลือกไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปี ตามมาตรา 48(3) แห่งประมวลรัษฎากร           หาก นาย ก. ขายพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งก่อนครบกำหนด 6 ปี ได้รับเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน จำนวน 50,000 บาท (150,000 – 100,000 ) มีภาระภาษี ดังนี้           1.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                เงินได้จากการขายพันธบัตรเฉพาะเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนดังกล่าว ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(4)(ช) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ ผู้มีเงินได้มีสิทธิเลือกไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปี ตามมาตรา 48(3) แห่งประมวลรัษฎากร           2.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                เงินได้เกินกว่าที่ลงทุนดังกล่าว ผู้ซื้อพันธบัตรมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ ตามมาตรา 48(3)(ค)แห่งประมวลรัษฎากร  และมาตรา 50(2)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
นาย ก. ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง ราคาหน่วยละ 10,000 บาท จำนวน 10 หน่วย ราคา 100,000 บาท อายุพันธบัตร 6 ปี จ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 ร้อยละ 3 ต่อปี ปีที่ 3-4 ร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 5 ร้อยละ 5 ต่อปี และ ปีที่ 6 ร้อยละ 6 ต่อปี หากนาย ก. ต้องการขายพันธบัตรดังกล่าวก่อนครบกำหนด 6 ปี ในราคา 150,000 บาท อยากทราบว่า นาย ก. ต้องถือเป็นเงินได้ประเภทใด และเสียภาษีหรือไม่
นาย ก. ซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยเป็นหลังแรก นาย ก. ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ครั