นาย ก. ซื้อคอนโดมิเนียมแบบขายสิทธิการเช่าที่สร้างใหม่ ในปี 2552 แต่ที่ดินที่สร้างคอนโดมิเนียมดังกล่าวเป็นของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีสัญญาเช่าช่วง 30 ปี นาย ก. สามารถนำเงินค่าซื้อคอนโดมิเนียมดังกล่าวมาหักลดหย่อนค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ จำนวน 300,000 บาท ได้หรือไม่

          การซื้อคอนโดมิเนียมที่เป็นห้องชุดในอาคารชุดต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในคอนโดมิเนียมที่เป็นห้องชุดในอาคารชุดนั้นให้แล้วเสร็จ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และเป็นคอนโดมิเนียมที่เป็นห้องชุดในอาคารชุดที่ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดมาก่อนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อคอนโดมิเนียมที่เป็นห้องชุดในอาคารชุดนั้น ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้ว ไม่เกิน 300,000 บาท ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ขายที่พิสูจน์ได้ว่า มีการจ่ายเป็นค่าซื้อคอนโดมิเนียมที่เป็นห้องชุดในอาคารชุด โดยมีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศ และผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในคอนโดมิเนียมที่เป็นห้องชุดในอาคารชุดที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในคอนโดมิเนียมที่เป็นห้องชุดในอาคารชุดดังกล่าว           ดังนั้น เมื่อ นาย ก. ซื้อคอนโดมิเนียมแบบขายสิทธิการเช่าที่สร้างใหม่ ในปี 2552 โดยที่ดินเป็นของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2479 ที่ระบุว่า ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะโอนหรือจำหน่ายได้ก็แต่เพื่อประโยชน์แก่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต หรือเพื่อสาธารณะประโยชน์อันได้มีกฎหมายให้โอนหรือจำหน่ายได้เท่านั้น  การซื้อคอนโดนิเนียมดังกล่าว จึงไม่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ทำให้ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ จำนวน 300,000 บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 271 (พ.ศ.2552) ประกอบกับประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 178)
นาย ก. ชำระภาษีล่วงหน้า 10 ปี เมื่อปี 25 นาย ก. ซื้อที่ดินเมื่อปี 2533 และในปี 25