นาย ก. จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตปี 2551 สำหรับกรมธรรม์ชีวิตที่มีการคุ้มครองอื่นเพิ่มเติมที่ทำไว้ตั้งแต่ปี 2550 ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากผู้รับประกันภัยสามารถนำมาหักลดหย่อนได้ทั้งจำนวนหรือไม่

          การหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันภัย ตามมาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นการหักลดหย่อนสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และเป็นการประกันชีวิตกับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักรเท่านั้น ดังนั้น ผู้เอาประกันมีสิทธินำเบี้ยประกันภัยที่จ่ายสำหรับการประกันชีวิตเท่านั้นมาหักลดหย่อนได้​
นาย ก. จับรางวัลสลากกาชาดได้รางวัลที่ 1 นาย ก. จ่ายเบี้ยประกันชีวิต กรมธรรม์มีกำ