นาย ก เป็นบุคคลธรรมดา สมัครเข้าไปเล่นเกมส์ทศกัณฑ์ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 250,000 บาท นาย ก ต้องรับผิดชอบภาษีอะไรบ้าง

          นาย ก จะถูกผู้จ่ายหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของเงินรางวัล ตาม ข้อ 9 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ  และต้องนำเงินได้นั้นมายื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีเงินได้ ตาม มาตรา 56  และ มาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร          หมายเหตุ : ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป การยื่นแบบตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ให้เป็นไปตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
นาย ก เป็นกรรมการของบริษัท เอ นำเงินของต นาย ก เป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่อยู่อ