นาย ก ออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ได้รับเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 จะต้องนำมารวมกับเงินได้อื่น ๆ เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

         เงินช่วยเหลือที่ข้าราชการได้รับจากการออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยต้องเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในระหว่างปี 2551 ถึง ปี 2555 ตามมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 272 (พ.ศ.2552)ฯ          หาก นาย ก ได้รับเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ถือเป็นเงินได้พึงประเมินประจำปี 2556 ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 299 (พ.ศ. 2556)ฯ  ​
นาย ก ออกจากงานที่ทำได้ 2 ปี ไปทำงานกับน นาย ก เป็นกรรมการของบริษัท เอ นำเงินของต