นาย ก มีคู่สมรสชื่อ นาง ข เป็นพนักงานขององค์การสหประชาชาติในไทยซึ่งได้ทำประกันชีวิตไว้ ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 นาย ก ใช้สิทธิหักลดหย่อนคู่สมรส และค่าเบี้ยประกันชีวิตของภริยาได้หรือไม่

          เนื่องจาก นาง ข ปฏิบัติงานอยู่ในไทย มีเงินได้ประเภทเงินเดือน และเป็นเงินได้ที่อยู่ในข่ายของความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการจัดตั้ง ESCAP หรือ ECAFE ในไทย นาง ข. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในไทย ตาม Article VIII Section 17 (b) ของความตกลงฯ ประกอบกับ มาตรา 4(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2500 จึงไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตาม มาตรา 56 และ มาตรา 57 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร  ดังนั้น ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนาย ก ซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ฝ่ายเดียว และความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี นาย ก จึงมีสิทธิหักลดหย่อนภริยาในฐานะคู่สมรสไม่มีเงินได้ จำนวน 30,000 บาท            สำหรับเบี้ยประกันชีวิตของภริยาฝ่ายที่ไม่มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท และไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันชีวิตของภริยาฝ่ายที่ไม่มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตาม มาตรา 47(1)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 2(61)ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 5 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ.2551) สำหรับค่าเบี้ยประกันที่จ่าย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ประกอบกับ ข้อ 1(2) วรรคสอง และ (3) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 112)           หมายเหตุ : ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป การยื่นแบบตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ให้เป็นไปตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560
นาย ก ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตกับธนาคารออมส นาย ก มีที่ดินผืนหนึ่งไปลงทุนกับเพื่อนอี