นางสาวสดศรีให้นางอรพินท์ บุตรบุญธรรม ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์แทน ต่อมานางอรพินท์ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์คืนให้กับนางสาวสดศรีโดยไม่ได้รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดตอบแทนจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่

          1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                กรณีตัวแทนถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์แทนตัวการ เมื่อตัวแทนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์คืนให้ตัวการโดยไม่ได้รับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทน การโอนดังกล่าวไม่ถือเป็นการ “ขาย” ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ตามข้อ 10(11) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.100/2543ฯ            2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ                การโอนที่ดินคืนให้ตัวการ หากกระทำภายหลัง 5 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งที่ดินจะไม่เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 3(6) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541 จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร  
นางสาวกุล ประกอบอาชีพให้บริการแปลเอกสารเ นางโรส มีเงินได้จากการเขียนหนังสือ บทควา