นางสาว อ. และนางสาว ป. ทำสัญญากู้เงินกับธนาคาร ท. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 กู้เงิน จำนวน 1,038,000 บาท เพื่อซื้ออาคารเลขที่ 466/43 พร้อมที่ดิน และนางสาว อ.ทำหนังสือสัญญากู้เงิน ฉบับที่ 2 กับธนาคาร ท. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 กู้เงิน จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อซื้ออาคารพร้อมที่ดินโฉนดเลขที่เดียวกัน โดยหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตามสัญญาที่ 1 ระบุชื่อนางสาว อ. และนางสาว ป. ผู้กู้ยืมชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จำนวน 34,569.20 บาท และหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตามสัญญาที่ 2 ระบุชื่อนางสาว อ. จำนวนเงิน 14,369.79 บาท นางสาว อ. และนางสาว ป. สามารถหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้เท่าไร

          กรณีร่วมกันทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อหรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 2 ฉบับ และหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมทั้ง 2 ฉบับ ระบุชื่อผู้กู้ร่วมทั้ง 2 คน ผู้มีเงินได้แต่ละคนจึงมี สิทธิหักลดหย่อนได้โดยเฉลี่ยค่าลดหย่อนตามส่วนจำนวนผู้มีเงินได้แต่รวมกันต้องไม่เกินจำนวนที่จ่ายจริงและไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 47 (1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(7) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 86) และได้รับยกเว้นเงินได้ไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้ทุกคนโดยเฉลี่ยการได้รับยกเว้นตามส่วนจำนวนผู้มีเงินได้แต่รวมกันต้องไม่เกินจำนวนที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตามข้อ 2(53) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ประกอบกับข้อ 2(7) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 166)ฯ อย่างไรก็ดี กรณีผู้มีเงินได้หักลดหย่อน ตามมาตรา 47 (1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร เงินได้ที่ได้รับยกเว้นเมื่อรวมกับค่าลดหย่อนต้องไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ตามข้อ 2(53) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ประกอบกับข้อ 5 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 166)ฯ ดังนั้น           1. นางสาว อ. ผู้มีชื่อในหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามสัญญาที่ 1 และ 2 จึงได้รับสิทธิหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีรวมกันจำนวน 31,654.39 บาท (34,569.20/2)+14,369.79)           2. นางสาว ป. ผู้มีชื่อกู้ยืมในหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามสัญญาที่ 1 เพียงสัญญาเดียวจึงได้รับสิทธิหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีจำนวน 17,284.60 บาท (34,569.20/2) เท่านั้น ​
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
นางสาว อ. และนางสาว ป. ทำสัญญากู้เงินกับธนาคาร ท. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 กู้เงิน จำนวน 1,038,000 บาท เพื่อซื้ออาคารเลขที่ 466/43 พร้อมที่ดิน และนางสาว อ.ทำหนังสือสัญญากู้เงิน ฉบับที่ 2 กับธนาคาร ท. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 กู้เงิน จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อซื้ออาคารพร้อมที่ดินโฉนดเลขที่เดียวกัน โดยหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตามสัญญาที่ 1 ระบุชื่อนางสาว อ. และนางสาว ป. ผู้กู้ยืมชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จำนวน 34,569.20 บาท และหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตามสัญญาที่ 2 ระบุชื่อนางสาว อ. จำนวนเงิน 14,369.79 บาท นางสาว อ. และนางสาว ป. สามารถหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้เท่าไร
นางสาว อ ให้นาง จ กู้ยืมเงิน จำนวนเงิน 3 นางสาวกุล ประกอบอาชีพให้บริการแปลเอกสารเ