นางสาว อ ให้นาง จ กู้ยืมเงิน จำนวนเงิน 3,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี โดยนำที่ดินโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจดทะเบียนจำนอง กำหนดระยะเวลาไถ่ถอน 1 ปี นาง จ ไม่ชำระหนี้ภายในกำหนด นางสาว อ จึงยื่นฟ้องศาล ซึ่งศาลมีคำพิพากษาและสำนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินในราคา 3,000,000 บาท ซึ่งนางสาว อ ได้รับเงินชดใช้เป็นจำนวนเงิน 2,831,288 บาท เงินได้จากการขายทอดตลาดจะต้องเฉลี่ยสัดส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยหรือไม่

          เงินได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินมาชำระหนี้ จำนวนเงิน 2,831,288 บาท เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากเงินได้ดังกล่าวไม่เพียงพอจะชำระหนี้ได้ทั้งหมด ตามมาตรา 329 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่กำหนดให้นำเงินที่ได้มาชำระค่าดอกเบี้ยก่อนหนี้ประธาน จึงไม่มีต้องเฉลี่ยเงินต้นและดอกเบี้ยแต่อย่างใด และเงินที่ นางสาว อ ได้รับจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร นางสาว อ ต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีที่ได้รับ ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร            หมายเหตุ : ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป การยื่นแบบตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ให้เป็นไปตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560
นางสาว ให้นาง กู้ยืมเงิน จำนวนเงิน 3,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี โดยนำที่ดินโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจดทะเบียนจำนอง กำหนดระยะเวลาไถ่ถอน 1 ปี นาง ไม่ชำระหนี้ภายในกำหนด นางสาว จึงยื่นฟ้องศาล ซึ่งศาลมีคำพิพากษาและสำนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินในราคา 3,000,000 บาท ซึ่งนางสาว ได้รับเงินชดใช้เป็นจำนวนเงิน 2,831,288 บาท เงินได้จากการขายทอดตลาดจะต้องเฉลี่ยสัดส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยหรือไม่
นางสาว ส. ประกอบกิจการให้บริการประกันชีว นางสาว อ. และนางสาว ป. ทำสัญญากู้เงินกับ