นางสาว ร. เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเงินฝากประจำ 9 เดือน กับธนาคาร ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายเดือน ซึ่งนางสาว ร. ได้รับไปแล้ว จำนวน 7,172.25 บาท และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 1,075.84 บาท ต่อมา นางสาว ร. ผิดสัญญา ปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวก่อนครบกำหนด ธนาคารจึงเรียกดอกเบี้ยที่จ่ายไปแล้วคืน ซึ่งนางสาว ร. ก็ได้คืนให้แก่ธนาคาร แต่ธนาคารไม่สามารถคืนเงินในส่วนของภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้แก่นางสาว ร. ได้ เนื่องจากนำส่งกรมสรรพากรแล้ว นางสาว ร. สามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียได้หรือไม่

          นางสาว ร. ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร ซึ่งได้ถูกหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายเป็นการถูกต้องแล้ว แต่เนื่องจาก นางสาว ร. ผิดสัญญาปิดบัญชีเงินฝากก่อนครบกำหนด เป็นเหตุให้ธนาคารต้องเรียกดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวคืน และนางสาว ร. ก็ได้คืนให้แก่ธนาคารแล้ว จึงเป็นการถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เป็นจำนวนเกินกว่าที่ควรต้องเสีย นางสาว ร. มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนภาษีได้ ภายในกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งได้ถูกหักภาษีเกินไป ตามมาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 38) พ.ศ.2557 แก้ไขให้ยื่นคำร้องขอคืนภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด และใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (14 พฤศจิกายน 2557) โดยให้ยื่นคำร้องขอคืนภาษี ตามแบบ ค.10 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่ผู้มีสิทธิขอคืนมีภูมิลำเนาอยู่
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
นางสาว ร. เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเงินฝากประจำ 9 เดือน กับธนาคาร ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายเดือน ซึ่งนางสาว ร. ได้รับไปแล้ว จำนวน 7,172.25 บาท และถูกหักภาษี ที่จ่าย จำนวน 1,075.84 บาท ต่อมา นางสาว ร. ผิดสัญญา ปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวก่อนครบกำหนด ธนาคารจึงเรียกดอกเบี้ยที่จ่ายไปแล้วคืน ซึ่งนางสาว ร. ก็ได้คืนให้แก่ธนาคาร แต่ธนาคารไม่สามารถคืนเงินในส่วนของภาษีหัก ที่จ่าย ให้แก่นางสาว ร. ได้ เนื่องจากนำส่งกรมสรรพากรแล้ว นางสาว ร. สามารถขอคืนภาษีหัก ที่จ่าย ที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียได้หรือไม่
นางสาว บ. ยกที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่วัด ต้ นางสาว ร. และพี่น้องถือหุ้นรวมกันอัตราร้