นางสาว จ. เป็นพนักงานประจำสาขาในจีนของบริษัท น. จำกัด ได้ลาออกจากบริษัท น. เมื่อ 31 ธันวาคม 2538 และ 1 มกราคม 2539 ได้เข้าทำงานเป็นพนักงานประจำสาขาในจีนของบริษัท อ. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท น. ไม่มีสำนักงานในไทย โดยมีข้อตกลงให้บริษัท น.สำรองจ่ายค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปก่อนแล้วเรียกเก็บในภายหลัง สำหรับเงินค่าจ้างของนางสาว จ. บริษัท น. ได้โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ผ่านระบบ pay roll และรายงานค่าจ้างในแบบ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.1 ก แต่มิได้ชำระภาษีไว้ เนื่องจากนางสาวจ. อยู่ในไทยไม่ถึง 180 วัน นางสาว จ. มีหน้าที่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมาเสียภาษีในไทยหรือไม่

          กรณีดังกล่าวถือว่า บริษัท อ. นายจ้างในต่างประเทศเป็นผู้จ่ายเงินเดือน ซึ่งเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่พนักงานโดยตรง โดยบริษัท น. เป็นผู้สำรองจ่ายไปก่อนแล้วมาเรียกเก็บในภายหลัง จึงเป็นเงินได้เนื่องจากกิจการที่ทำในต่างประเทศของนายจ้างในต่างประเทศ ไม่เข้าลักษณะเงินได้พึงประเมินที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ว่าเงินได้นั้นจะจ่ายในหรือนอกประเทศ ดังนั้น บริษัท น. จึงไม่ถือเป็นผู้จ่ายเงินได้และไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร           สำหรับการโอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ถือว่าได้นำเงินได้พึงประเมินดังกล่าวเข้ามาในไทยแล้ว แต่เนื่องจากผู้มีเงินได้มิได้อยู่ในไทยถึง 180 วัน ในปีภาษี จึงไม่ถือว่าเป็นผู้อยู่ในไทย และไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ในไทย
นางสาว จ. เป็นพนักงานประจำสาขาในจีนของบริษัท น. จำกัด ได้ลาออกจากบริษัท น. เมื่อ 31 ธันวาคม 2538 และ 1 มกราคม 2539 ได้เข้าทำงานเป็นพนักงานประจำสาขาในจีนของบริษัท อ. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท น. ไม่มีสำนักงานในไทย โดยมีข้อตกลงให้บริษัท น.สำรองจ่ายค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปก่อนแล้วเรียกเก็บในภายหลัง สำหรับเงินค่าจ้างของนางสาว จ. บริษัท น. ได้โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ผ่านระบบ pay roll และรายงานค่าจ้างในแบบ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.1 แต่มิได้ชำระภาษีไว้ เนื่องจากนางสาวจ. อยู่ในไทยไม่ถึง 180 วัน นางสาว จ. มีหน้าที่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมาเสียภาษีในไทยหรือไม่
นางสาว ก.และผู้จัดการมรดกทำการจดทะเบียนโ นางสาว บ. ยกที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่วัด ต้