เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

นางสาว ก. และผู้จัดการมรดกได้ทำการจดทะเบียนโอนที่ดินมรดกจำนวน 3 แปลงให้แก่นางสาว ก. นาย ส. และนางสาว ท.โดยไม่ได้แบ่งแยกการถือครองเป็นสัดส่วน ต่อมาบุคคลทั้ง 4 ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่บริษัท ธ. โดยให้บริษัท ธ. ถือครองอย่างกรรมสิทธิ์รวม แล้วค่อยทยอยดำเนินการจดทะเบียนโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ธ. ทีละส่วน จำนวน 4 ส่วน และมีการชำระราคาที่ดินตามส่วนที่ได้ทำการโอน จะมีวิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างไร

          การทยอยขายที่ดินให้แก่บริษัท ธ.โดยเริ่มจากการจดทะเบียนใส่ชื่อบริษัท ธ. ลงในโฉนดที่ดินร่วมกับทายาทถือว่า บริษัท ธ. มีฐานะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมกับทายาท และถือว่ามีการโอนการครอบครองตามส่วนที่ได้ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาแล้ว หรือหากยังไม่มีการตกลงแบ่งส่วนที่ชัดเจนให้สันนิษฐานว่า เจ้าของรวมต่างมีส่วนเท่ากัน ตามมาตรา 1357 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากร จึงต้องกระทำทุกครั้งที่ได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้จดทะเบียนให้บริษัท ธ. เข้าถือกรรมสิทธิ์รวมโดยให้คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของมูลค่าที่ดินตามส่วนที่ให้บริษัท ธ. ถือครองตามส่วนมูลค่าที่ดินของทายาทแต่ละคนที่ได้รับจากการขาย
นางสาว ก. และผู้จัดการมรดกได้ทำการจดทะเบียนโอนที่ดินมรดกจำนวน 3 แปลงให้แก่นางสาว ก. นาย ส. และนางสาว ท.โดยไม่ได้แบ่งแยกการถือครองเป็นสัดส่วน ต่อมาบุคคลทั้ง 4 ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่บริษัท ธ. โดยให้บริษัท ธ. ถือครองอย่างกรรมสิทธิ์รวม แล้วค่อยทยอยดำเนินการจดทะเบียนโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ธ. ทีละส่วน จำนวน 4 ส่วน และมีการชำระราคาที่ดินตามส่วนที่ได้ทำการโอน จะมีวิธีการคำนวณภาษีหัก ที่จ่าย อย่างไร
นางสาว ก. รับราชการเป็นพยาบาลสังกัดโรงพย นางสาว ก.และผู้จัดการมรดกทำการจดทะเบียนโ