นางลินดา มีเงินได้ค่าตอบแทนจากการรับทำงานให้แก่บริษัท เอ จำกัด ได้ยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2549 ด้วยแบบ ภ.ง.ด.91 ซึ่งที่ถูกต้องจะต้องยื่นด้วยแบบ ภ.ง.ด.90 จะต้องดำเนินการอย่างไร

          นางลินดา มีเงินได้ค่าตอบแทนจากการรับทำงานให้ เข้าลักษณะเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2(1) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 28) ดังนั้น การยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 จึงไม่ถูกต้อง แต่หากมิใช่เป็นการยื่นผิดประเภท หรือผิดหน่วยภาษี และไม่ทำให้ภาษีที่ต้องเสียเปลี่ยนแปลงไป สามารถขออนุมัติอธิบดีให้ถือว่า การยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 เป็นการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ได้             อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่า เป็นการยื่นแบบฯ ผิดแบบ และผิดประเภท หรือผิดหน่วยภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องยื่นแบบฯ เพิ่มเติมให้ถูกต้อง และหากคำนวณภาษีไว้ไม่ถูกต้องทำให้ชำระภาษีขาดไปต้องเสียเงินเพิ่มด้วย ​           หมายเหตุ : ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป การยื่นแบบตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ให้เป็นไปตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560
นางประดับ มีบุตรชอบด้วยกฎหมายจำนวน 7 คน นางสาว ก. รับราชการเป็นพยาบาล และใช้เวลา