นาง ว. ขายที่ดินพร้อมตึกแถวและได้ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ วันจดทะเบียนไว้แล้ว ต่อมาพบว่า การขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จึงมีหน้าที่ต้องชำระอากรแสตมป์พร้อมเงินเพิ่มอากรแสตมป์ จะยื่นคำร้องขอขยายเวลาการชำระอากรแสตมป์และของดเงินเพิ่มอากรแสตมป์ได้หรือไม่

          การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไว้แล้ว ใบรับสำหรับจำนวนเงินที่ผู้รับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากร ตามลักษณะตราสาร 28. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ต่อมาปรากฏว่า การขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไม่เข้าลักษณะที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะทำให้ผู้ขายมีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ การที่ผู้ขายไม่ได้ชำระอากรแสตมป์ขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมถือว่า ผู้ขายปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการชำระอากร จึงอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาชำระอากรภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งขยายกำหนดเวลาโดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มแต่อย่างใด หรืออาจยื่นคำร้องขอลดเงินเพิ่มอากร ตามมาตรา 113 แห่งประมวลรัษฎากร ก็ได้ ​
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
นาง ว. ขายที่ดินพร้อมตึกแถวและได้ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะต่อเจ้าพนักงานที่ดิน วันจดทะเบียนไว้แล้ว ต่อมาพบว่า การขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จึงมีหน้าที่ต้องชำระอากรแสตมป์พร้อมเงินเพิ่มอากรแสตมป์ จะยื่นคำร้องขอขยายเวลาการชำระอากรแสตมป์และของดเงินเพิ่มอากรแสตมป์ได้หรือไม่
นาง ร. สมรสกับชาวต่างชาติ นาง ร.กู้ยืมเง นาง ส. จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะประกอบกิจ