นาง ร. สมรสกับชาวต่างชาติ นาง ร.กู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย และผ่อนชำระเงินกู้ยืมเพียงคนเดียว นาง ร. และสามีต่างฝ่ายต่างมีเงินได้จากเงินเดือนประจำ และความเป็นสามีมีอยู่ตลอดปีภาษี ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามีจะนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของนาง ร. ไปหักลดหย่อนได้หรือไม่

          ก่อนปีภาษี 2555           เนื่องจาก นาง ร. เป็นผู้กู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยและได้ผ่อนชำระหนี้เงินกู้ยืมเพียงผู้เดียว และต่างฝ่ายต่างมีเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร รวมทั้งความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี หากนาง ร. ใช้สิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี ตาม มาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร นาง ร. และสามีมีสิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ฝ่ายละกึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 10,000 บาท ตาม มาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2(9) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 86) และได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้อีกจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ตาม ข้อ 2(53) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ประกอบกับ ข้อ 2(9)(ค) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 166)           ตั้งแต่ปีภาษี 2555 เป็นต้นไป                      กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ถ้ากู้ยืมฝ่ายเดียว ให้สามีหรือภริยาฝ่ายที่กู้ยืมสามารถหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 264 (พ.ศ.2550) ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้  (ฉบับที่ 86) (ฉบับที่ 165) (ฉบับที่ 166) และ (ฉบับที่ 167) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 224) (ฉบับที่ 225) และ (ฉบับที่ 226)           ดังนั้น กรณีภริยากู้ยืมและผ่อนชำระเงินกู้ยืมเพียงผู้เดียว และต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ หักลดหย่อนได้ดังนี้           หากภริยาแยกยื่นแบบต่างหากจากสามี ภริยาสามารถหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนสามีไม่สามารถหักลดหย่อนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าความเป็นสามีภริยาจะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม            หากภริยาเลือกยื่นแบบและเสียภาษีรวมกับสามี สามีสามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของภริยามาหักลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
นาง ร. สมรสกับชาวต่างชาติ นาง ร.กู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย และผ่อนชำระเงินกู้ยืมเพียงคนเดียว นาง ร. และสามีต่างฝ่ายต่างมีเงินได้จากเงินเดือนประจำ และความเป็นสามีมีอยู่ตลอดปีภาษี ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามีจะนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของนาง ร. ไปหักลดหย่อนได้หรือไม่
นาง ม. สมรสกับนาย ส. เมื่อวันที่ 14 กุมภ นาง ว. ขายที่ดินพร้อมตึกแถวและได้ชำระภาษ