เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

นาง พ. ได้รับบำเหน็จดำรงชีพจากธนาคารออมสิน จำนวน 524,331 บาท ซึ่งไม่เกิน15เท่าของบำนาญรายเดือน จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ หากได้รับยกเว้นจะได้รับยกเว้นเป็นจำนวนเท่าใด และเงินได้ส่วนที่ไม่ได้รับยกเว้นมีสิทธิเลือกคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48(5) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่

          1. เงินที่มีลักษณะเดียวกับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่พนักงานธนาคารออมสินได้รับ โดยมีอัตราและวิธีคำนวณเช่นเดียวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการจำนวน 200,000 บาท ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(73) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)           2. สำหรับบำเหน็จดำรงชีพส่วนที่เกินกว่า 200,000 บาท ที่พนักงานธนาคารออมสินได้รับ ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา           3. เงินบำเหน็จดำรงชีพ ของพนักงานธนาคารออมสิน ถือเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ตามข้อ 1(ง) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 45) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 303) ซึ่งผู้มีเงินได้จะเลือกเสียภาษีแยกต่างหากจากเงินได้อื่น ตามมาตรา 48(5) แห่งประมวลรัษฎากรได้ (กรอกในใบแนบฯ หัวข้อ ก. การคำนวณเงินได้ ข้อย่อย 5. เงินได้ที่จ่ายให้ครั้งเดียวที่มีวิธีการคำนวณแตกต่างไปจากข้อย่อย 1.) ต้องเข้าเงื่อนไข  ดังนี้                (1) เป็นเงินได้ที่จ่ายให้เนื่องจากออกจากงาน ที่มีระยะเวลาทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี                (2) กรณีที่มีการจ่ายเงินได้ ไม่ว่าจะจ่ายหรือแบ่งจ่ายจากเงินประเภทเดียวกันหรือหลายประเภท ให้แยกคำนวณได้เฉพาะเงินได้ที่ได้จ่ายในปีภาษีแรกที่มีการจ่ายเงินได้เท่านั้น                (3) แยกคำนวณได้ เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ ไม่นำเงินได้พึงประเมินดังกล่าวไปรวมคำนวณภาษี ตามมาตรา 48(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (คำพิพากษา ศาลภาษีอากรกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 32/2550 และที่ 33/2550)              
นาง พ. ได้รับบำเหน็จดำรงชีพจากธนาคารออมสิน จำนวน 524,331 บาท ซึ่งไม่เกิน15เท่าของบำนาญรายเดือน จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ หากได้รับยกเว้นจะได้รับยกเว้นเป็นจำนวนเท่าใด และเงินได้ส่วนที่ไม่ได้รับยกเว้นมีสิทธิเลือกคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48(5) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
นาง พ. ประกอบอาชีพเป็นนายหน้าตัวแทนขายปร นาง ม. ภริยาของนาย ธ. ทำสัญญากู้ยืมเงินก