นาง พ. ประกอบอาชีพเป็นนายหน้าตัวแทนขายประกันชีวิต บริษัท อ. นาง พ. มีเงินได้ค่านายหน้าที่ได้รับในปี 2549 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2549 จำนวน 1,719,736 บาท และจะได้รับค่านายหน้าในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 และวันที่ 12 ธันวาคม 2549 จำนวนเงิน 102,014.57 บาท และจำนวน 37,257.02 บาท ตามลำดับ แต่บริษัทระงับการจ่ายเงินค่านายหน้าทั้ง 2 เดือนดังกล่าว โดย นาง พ.ได้รับค่านายหน้าทั้งสองเดือนจริงในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 นาง พ. มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2549 หรือไม่

          เกณฑ์ในการคำนวณวันที่มูลค่าของฐานภาษีสำหรับการให้บริการเกิน 1,800,000 บาทต่อปี หรือไม่ ต้องถือมูลค่าของฐานภาษีในวันที่ได้รับชำระค่าบริการซึ่งเป็นวันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ตามมาตรา 79/3 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น กรณี นาง พ. ถูกระงับการจ่ายค่านายหน้าไว้ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 และนาง พ.ได้รับนายหน้า เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 มูลค่าของฐานภาษีในปีภาษี 2549 ยังไม่ถึง 1,800,000 บาทต่อปี จึงไม่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
นาง พ. ประกอบอาชีพเป็นนายหน้าตัวแทนขายประกันชีวิต บริษัท อ. นาง พ. มีเงินได้ค่านายหน้าที่ได้รับในปี 2549 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2549 จำนวน 1,719,736 บาท และจะได้รับค่านายหน้าในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 และวันที่ 12 ธันวาคม 2549 จำนวนเงิน 102,014.57 บาท และจำนวน 37,257.02 บาท ตามลำดับ แต่บริษัทระงับการจ่ายเงินค่านายหน้าทั้ง 2 เดือนดังกล่าว โดย นาง พ.ได้รับค่านายหน้าทั้งสองเดือนจริงในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 นาง พ. มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2549 หรือไม่
นาง พ. ประกอบกิจการจำหน่ายปลาทูแช่แข็ง จ นาง พ. ได้รับบำเหน็จดำรงชีพจากธนาคารออมส