นาง ป. ขายบ้านพร้อมที่ดินที่ซื้อมาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2536 และมีชื่อในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 ปี ต่อมาขายให้แก่นางสาว อ. เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2549 และเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 นาง ป. ทำสัญญาซื้อที่ดินและทำสัญญาจ้างสร้างบ้านในที่ดินแปลงดังกล่าวกับ บริษัท ส. เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม 2548 นาง ป. จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือไม่

          ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของนาง ป. โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั้น และทำสัญญาซื้อที่ดินพร้อมทั้งทำสัญญาจ้างสร้างบ้านถึงแม้จะแยกสัญญาซื้อที่ดินและสัญญาจ้างสร้างบ้านก็ตาม แต่เป็นการทำสัญญากับนิติบุคคลเดียวกันและในวันเดียวกัน จึงเป็นการซื้อบ้านพร้อมที่ดิน เงินได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินดังกล่าว จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(62) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 125)
นาง ป. ขายบ้านพร้อมที่ดินที่ซื้อมาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2536 และมีชื่อในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 ปี ต่อมาขายให้แก่นางสาว อ. เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2549 และเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 นาง ป. ทำสัญญาซื้อที่ดินและทำสัญญาจ้างสร้างบ้านในที่ดินแปลงดังกล่าวกับ บริษัท ส. เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม 2548 นาง ป. จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือไม่
นาง บ. ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่เพื่อขายในราค นาง ป. เป็นพนักงานบริษัทประกันชีวิต ตำแห