นาง บ. ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่เพื่อขายในราคาประกันกับบริษัท โดยบริษัทจะส่งมอบลูกไก่ และออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเกี่ยวกับอาหารและยา เมื่อครบกำหนดระยะเวลา บริษัทจะรับซื้อไก่โดยคำนวณราคาไก่ตามน้ำหนักในราคาประกัน และบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่บริษัทออกให้ล่วงหน้าในการดำเนินการทั้งหมด ส่วนที่เหลือสุทธิจึงเป็นเงินได้ที่ นาง บ. ได้รับจากการเลี้ยงไก่ นาง บ. ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร

          การที่บริษัทหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายล่วงหน้าออกจากราคาไก่ที่ต้องจ่ายให้ นาง บ. ภาระค่าใช้จ่ายที่ถูกหักออกจากเงินได้ที่ นาง บ. จะได้รับ จึงเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงไก่ เมื่อนาง บ. เป็นผู้รับภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงไก่ การประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ดังกล่าวจึงเป็นการเลี้ยงไก่ไว้เพื่อขาย ดังนั้น เงินได้ที่ นาง บ. ได้รับทั้งสิ้นก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ จึงเข้าลักษณะเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร มิใช่เป็นเงินได้จากการรับจ้างเลี้ยงไก่ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด นาง บ. ต้องนำเงินได้ค่าไก่ที่ได้รับทั้งสิ้นก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ มาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า และให้เสียภาษีตามจำนวนที่มากกว่านั้น
นาง บ. ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่เพื่อขายในราคาประกันกับบริษัท โดยบริษัทจะส่งมอบลูกไก่ และออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเกี่ยวกับอาหารและยา เมื่อครบกำหนดระยะเวลา บริษัทจะรับซื้อไก่โดยคำนวณราคาไก่ตามน้ำหนักในราคาประกัน และบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่บริษัทออกให้ล่วงหน้าในการดำเนินการทั้งหมด ส่วนที่เหลือสุทธิจึงเป็นเงินได้ที่ นาง บ. ได้รับจากการเลี้ยงไก่ นาง บ. ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร
นาง น. นาย บ. และ นาง ส. ซื้ออาคารพาณิชย นาง ป. ขายบ้านพร้อมที่ดินที่ซื้อมาเมื่อว