เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

นาง ก. ได้รับหนังสือแจ้งให้เสียค่าอากรและค่าเพิ่มอากรแสตมป์ เนื่องจากกรมที่ดิน มิได้เรียกเก็บค่าอากรแสตมป์ในขณะที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำให้ถูกเรียกเก็บค่าอากรย้อนหลัง นาง ก. ไม่เห็นด้วย มีสิทธิคัดค้านหนังสือดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร

          มีสิทธิคัดค้านหนังสือดังกล่าวได้ โดยต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งให้เสียค่าอากรและค่าเพิ่มอากร ตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร หากมิได้อยู่ในไทย หรือมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาอุทธรณ์ได้ ก็สามารถยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมสรรพากร ณ สำนักงานสรรพากรภาค เพื่อขอขยายกำหนดเวลาการยื่นอุทธรณ์ ตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากร
นาง ก. และสามี จดทะเบียนสมรส เมื่อวันที่ นาง ข. ซื้อที่ดินมาจำนวน 2 แปลง ได้ให้นา