ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่

          ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ธุรกิจบัตรเครดิตสามารถหยุดรับรู้รายได้ดอ ธุรกิจเช่าซื้อ/ซื้อขายผ่อนชำระออกใบกำกับ