ธุรกิจบัตรเครดิตสามารถหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยกรณีลูกหนี้ผิดนัดเกินกว่า 6 เดือนได้หรือไม่

          ธุรกิจบัตรเครดิตสามารถคำนวณรายได้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาหลังจากที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 6 เดือน โดยจะนำดอกเบี้ยส่วนนั้นมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับชำระก็ได้ ตามข้อ 3 วรรคสองของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528ฯ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.155/2549ฯ ​
ธุรกิจ MLM คล้ายกับการขายผลิตภัณฑ์ของ AM ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเคร