ธุรกิจ MLM คล้ายกับการขายผลิตภัณฑ์ของ AMWAY คือเป็นระบบสมาชิก โดยสมาชิกจะได้รับค่าตอบแทนจากการแนะนำสมาชิกใหม่ซื้อผลิตภัณฑ์ ค่าตอบแทนดังกล่าวถือเป็นเงินได้ประเภทใด

          เงินค่าตอบแทนที่สมาชิกได้รับจากการแนะนำสมาชิกใหม่ เข้าลักษณะเป็นเงินหรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการรับทำงานให้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ธุรกรรมการซื้อขาย Option ของธนาคารพาณิชย ธุรกิจบัตรเครดิตสามารถหยุดรับรู้รายได้ดอ