ธนาคารไทยจ่ายค่าดอกเบี้ยให้กับสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ประกอบกิจการในไทย (ขออนุญาตประกอบธุรกิจ โดยมิได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย) ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

           หากเป็นการกู้ยืมเงินจากสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในไทย การจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่สาขาของธนาคารต่างประเทศนั้น ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 4(1) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
ธนาคารได้รับโอนหุ้นจากลูกหนี้เพื่อชำระดอ ธนาคารไทยทำสัญญากู้ยืมเงินสกุลเยนจากธนาค