ธนาคารได้รับโอนหุ้นจากลูกหนี้เพื่อชำระดอกเบี้ยค้างชำระไว้กับธนาคารตามแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หากธนาคารจำหน่ายหุ้นได้ในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ได้รับโอนมา ธนาคารจะต้องรับรู้เป็นรายได้ของธนาคารเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใช่หรือไม่

          กรณีธนาคารได้จำหน่ายหุ้นที่ได้รับโอนในราคาตลาดซึ่งสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ได้รับโอนมา ธนาคารต้องนำเอาส่วนต่างดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
ธนาคารได้รับโอนหุ้นจากลูกหนี้เพื่อชำระดอกเบี้ยค้างชำระไว้กับธนาคารตามแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หากธนาคารจำหน่ายหุ้นได้ในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ได้รับโอนมา ธนาคารจะต้องรับรู้เป็นรายได้ของธนาคารเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใช่หรือไม่
ธนาคารให้เช่าตู้นิรภัย ได้เรียกเก็บเงินค ธนาคารได้รับโอนหุ้นจากลูกหนี้เพื่อชำระดอ