ธนาคารให้บุคคลธรรมดาและบริษัทกู้ยืมเงิน โดยทำสัญญากู้ยืมเงิน ให้วงเงินกู้ยืมตามจำนวนที่กำหนดในสัญญา พร้อมบัตรอีเล็คทรอนิกส์แก่ลูกค้าในการเบิกถอนจากตู้ ATM หรือส่งมอบเงินต้นทั้งจำนวนตามที่กำหนดในสัญญา ซึ่งธนาคารคิดดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ลูกค้าเบิกถอนและดอกเบี้ยจากเงินต้นที่กำหนดไว้ในสัญญา กรณีลูกค้าไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารตามระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะติดตามทวงถามให้ลูกค้าชำระหนี้ โดยว่าจ้างให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ ภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าจ้างบุคคลภายนอกที่ธนาคารจ่ายนั้นจะเรียกเก็บจากลูกค้าต่อไป รายรับดังกล่าวต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ

           กรณีลูกค้าของธนาคารไม่ชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารตามระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจึงต้องติดตามหนี้จากลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้า เข้าลักษณะเป็นค่าตอบแทนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการจากการให้กู้ยืมเงิน หรือเกี่ยวเนื่องกับการให้กู้ยืมเงิน และเข้าลักษณะเป็นรายรับจากการประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/5(1) แห่งประมวลรัษฎากร ​
ธนาคารให้บุคคลธรรมดาและบริษัทกู้ยืมเงิน โดยทำสัญญากู้ยืมเงิน ให้วงเงินกู้ยืมตามจำนวนที่กำหนดในสัญญา พร้อมบัตรอีเล็คทรอนิกส์แก่ลูกค้าในการเบิกถอนจากตู้ ATM หรือส่งมอบเงินต้นทั้งจำนวนตามที่กำหนดในสัญญา ซึ่งธนาคารคิดดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ลูกค้าเบิกถอนและดอกเบี้ยจากเงินต้นที่กำหนดไว้ในสัญญา กรณีลูกค้าไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารตามระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะติดตามทวงถามให้ลูกค้าชำระหนี้ โดยว่าจ้างให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ ภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าจ้างบุคคลภายนอกที่ธนาคารจ่ายนั้นจะเรียกเก็บจากลูกค้าต่อไป รายรับดังกล่าวต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ
ธนาคารในไทยจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่พนัก ธนาคารให้เช่าตู้นิรภัย ได้เรียกเก็บเงินค