ธนาคารโลก (World Bank) ได้รับยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2500 หรือไม่

          ธนาคารโลก (World Bank) เป็นนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ หากดำเนินการเป็นทางค้าหรือหากำไรในไทย เข้าลักษณะนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่เสียภาษีตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2500 ​
ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งคนไปอบรมที่สภาวิชา ธนาคารในไทยจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่พนัก