ธนาคารรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินของธนาคาร ม. ตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งประกอบด้วย สำรองหนี้สูญ และหลักทรัพย์ที่ราคาต่ำกว่าราคาทุน ธนาคารสามารถนำมาเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

          ธนาคารไม่มีสิทธินำเงินสำรองหนี้สูญดังกล่าวมาถือเป็นรายจ่ายได้ เพราะธนาคารต้องถือราคาของทรัพย์สินที่ได้รับโอนตามราคาที่ปรากฏในบัญชีของธนาคาร ม. ในวันที่โอนกิจการและห้ามนำผลขาดทุนสุทธิของธนาคาร ม. มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 74 แห่งประมวลรัษฎากร เพราะธนาคาร ม. ได้ถือเป็นรายจ่าย ตามมาตรา 65 ตรี(1)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร แล้วส่วนหลักทรัพย์ที่ธนาคาร ม. รับมาตามราคาตลาด แม้จะทำให้มีผลขาดทุนเนื่องจากราคาตลาดต่ำกว่าทุนจะถือเป็นรายจ่ายไม่ได้จนกว่าจะมีการจำหน่ายทรัพย์สินนั้นไปตามที่บัญญัติไว้ ตามมาตรา 74 แห่งประมวลรัษฎากร
ธนาคารยื่นแบบ ภ.ธ.40 เพิ่มเติม มีภาษี เง ธนาคารส่งพนักงานไปเป็นผู้จัดการสาขาของธน