เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ธนาคารยื่นแบบ ภ.ธ.40 เพิ่มเติม มีภาษี เงินเพิ่ม เบี้ยปรับ และรายได้ท้องถิ่น ต้องชำระ โดยธนาคารชำระภาษี เงินเพิ่ม และรายได้ส่วนท้องถิ่น คงค้างชำระเบี้ยปรับ ซึ่งธนาคารได้ยื่นคำร้องของดเบี้ยปรับไว้ ต่อมาธนาคารได้ชำระเบี้ยปรับดังกล่าว โดยการหักกลบหนี้อากรค้างกับเงินคืนภาษีอากร และได้รับอนุมัติงดเบี้ยปรับดังกล่าว ทำให้ธนาคารชำระเบี้ยปรับโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย ขอทราบอายุความในการขอคืนเบี้ยปรับภาษีธุรกิจเฉพาะ

          การขอคืนเบี้ยปรับภาษีธุรกิจเฉพาะที่เกิดจากการยื่นแบบ ภ.ธ.40 เกินกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด หรือเกิดจากการยื่นแบบ ภ.ธ.40 เพิ่มเติม ที่ยื่นเกินกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าเบี้ยปรับภาษีธุรกิจเฉพาะที่ขอคืนนั้น จะเป็นเบี้ยปรับภาษีธุรกิจเฉพาะที่ชำระในคราวเดียวกับการยื่นแบบแสดงรายการนั้น หรือเป็นเบี้ยปรับภาษีธุรกิจเฉพาะที่มีการหักกลบลบหนี้กับภาษีที่ธนาคารจะได้รับคืนกรณีอื่นในภายหลัง  ต่อมาปรากฏว่า เบี้ยปรับภาษีธุรกิจเฉพาะนั้นได้รับอนุมัติให้ลดหรืองดตามที่ได้ยื่นคำร้องขอลดหรืองดเบี้ยปรับนั้น ธนาคารมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนเบี้ยปรับภาษีธุรกิจเฉพาะ ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการนั้น ซึ่งหมายถึง วันที่ยื่นแบบ ภ.ธ.40 เพิ่มเติม ตามมาตรา 27 ตรี(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ธนาคารยื่นแบบ ภ.ธ.40 เพิ่มเติม มีภาษี เงินเพิ่ม เบี้ยปรับ และรายได้ท้องถิ่น ต้องชำระ โดยธนาคารชำระภาษี เงินเพิ่ม และรายได้ส่วนท้องถิ่น คงค้างชำระเบี้ยปรับ ซึ่งธนาคารได้ยื่นคำร้องของดเบี้ยปรับไว้ ต่อมาธนาคารได้ชำระเบี้ยปรับดังกล่าว โดยการหักกลบหนี้อากรค้างกับเงินคืนภาษีอากร และได้รับอนุมัติงดเบี้ยปรับดังกล่าว ทำให้ธนาคารชำระเบี้ยปรับโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย ขอทราบอายุความในการขอคืนเบี้ยปรับภาษีธุรกิจเฉพาะ
ธนาคารยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 ประจำเดือนมีนาคม 2 ธนาคารรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินของธนาคาร